مزایده فروش سنگ تک کوب و دو کوب گرانیت سبز چمنی و ماکو سبز گزانیتی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/6 10:6 (294 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره960034و951099 محکوم علیه آقای مهدی نارمنجی محکوم است به پرداخت مبلغ 628/214/743 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مهدی حجی زاده و در پرونده اجرایی به شماره 951099 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 423/589/410 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمود ده مرده و پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت حق الاجرا در حق دولت و مراتب توقیف مازاد در قبال مبلغ 262/693/497 ریال بابت پرونده های اجرایی شورای حل اختلاف در حق محکوم له حمید نجفی و با توجه به تعرفه اموال شامل سنگ های تک کوب و دو کوب به تعداد 150 قطعه به میزان 362/27 متر مکعب و به میزان 1159/26 تن می باشد که سنگ های مربوطه از نوع سنگ گرانیتی سبز چمنی و ماکو سبز گرانیتی می باشند که قیمت سنگ در جمع از قرار هر تنی 1/200/000 یک میلیون و دویست هزار ریال و ارزش کل سنگ ها 1/391/120/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/06/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید.در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی-مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

 

 

 

کلیدواژه ها: