مزایده فروش 147 متر تراورتن موج دار دهشیر

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/7 12:42 (273 نمایش)

باستناد پرونده اجرایی به کلاسه 960713/3 ش صادره از حوزه 111 شورای حل اختلاف شهرستان یزد له نازنین دلکش و علیه علیرضا حاجی حسینی سخویدی محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 26/693/333 یال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست محکوم مقدار 147 متر مربع از سنگ طولی شکلاتی تراورتن موج دار دهشیر از نوع درجه یک عرض 30 سانتی سالم و اندازه 80 سانت به بالا که با ثبت مشخصات آنها از قرار هر متر مربع 250000 ریال متعلق به محکوم علیه توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ36/750/000 ریال ارزیابی گردیده است جهت ادای دین محکوم علیه در تاریخ روز شنبه مورخ 96/6/25 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در شعبه 3 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول به فروش می رسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری در محل مذکور حاضر و کسب اطلاع کنند در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری یزد واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته به اجرای احکام تحویل و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بالاترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمنا تقاضائی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. 6154 م الف

مدیر اجرای شورای یزد

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد

 

 

 

 

کلیدواژه ها: