مزایده فروش سنگ تراورتن عباس آباد و تراورتن شکلاتی یزد

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/15 12:50 (263 نمایش)

 

محکوم له:علی اکبر محتشمی فر به وکالت آقای حسین نجفی به آدرس تربت حیدریه رو به روی دادگستری دفتر وکالت – محکوم علیه:حمید اسکندری فرزند علی به آدرس تربت حیدریه – ابتدای جاده دولت آباد – سنگبری حامد – محکوم به :  100/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ3/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/9/14 تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ 5/000/000  ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده به کلاسه 96/342 

مورد مزایده:

1- سنگ تراورتن آبگرم عباس آباد 170 متر فی 500/000 ریال

2-سنگ تراروتن شکلاتی یزد 80 متر مربع فی 500/000 ریال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناسی جمعا  125/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده114 قانون اجرای احکام مدنی در روز سه شنبه تاریخ 1396/6/28  از ساعت 12 الی 13 بعد از ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ضمنا حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیر الانتشار محلی درج و نشر می گردد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری تربت حیدریه-عباسی

 

 

 

 

کلیدواژه ها: