مزایده فروش سنگ تراورتن طولی با عرض 30 و 40 سانت

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/20 11:44 (971 نمایش)

بموجب اجراییه صادره از شعبه 29 شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/10ج/226 ثبت گردیده له محسن روحانی علیه نادر امیران که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 173/390/000 ریال در حق محکوم له و تأدیه حقوق اجرائی به نفع دولت که محکوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف سنگ از محکوم علیه نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

(آقای نادر امیران قوزللو) مربوط به پرونده کلاسه فوق به آدرس :قم ،خیابان باجک، نبش کوچه نهم، ساختمان دو نبش در حال ساخت،به استحضار می رساند؛ اینجانب محمد برقی به عنوان کارشناس منتخب، در معیت آقای نادر امیران (محکوم علیه) و آقای سعید محبت(مجری ساختمان) در تاریخ96/3/10  از اموال معرفی شده (شامل: سنگ های نمای ساختمان و سنگ کف) بازدید میدانی نموده و پس از روٌیت وضعیت موجود و اموال موصوف، گزارش کارشناسی مربوط را به شرح ذیل به حضور تقدیم می دارد.

گزارش و نظریه کارشناسی:

ملک مورد بازدید به آدرس فوق الذکر؛ ساختمانی است تجاری مسکونی در 6طبقه که هم اکنون در مرحله سفت کاری داخلی و نماکاری می باشد.همانگونه که در بالا ذکر گردیده،اموال معرفی شده از طرف آقای نادر امیران (محکوم علیه) شامل سنگ های ساختمانی مورد استفاده در ساختمان مزبور می باشد که (بر اساس متراژ حدودی) مبلغ ارزش ریالی تقریبی آنها به شرح ذیل برآورد و تعیین می گردد.

1-سنگ تراورتن طولی (عرض 40 سانتیمتر) 170 متر مربع هر متر مربع 470/000  ریال برابر:  79/900/000  ریال

2-سنگ تراورتن طولی (عرض 30 سانتیمتر) 12 مترمربع هر متر مربع 400/000  ریال برابر :   4/800/000  ریال

3-سنگ قیچی (آنتیک)قالبی 90 متر مربع هر متر مربع 300/000 ریال برابر:  27/000/000  ریال

4-سنگ ترائونیکس (طرح درختی) عرض 30 و 40 سانتی متر به میزان 35 متر مربع هر متر مربع 550/000  ریال برابر: 19/250/000   ریال

5-سنگ کف 40*40 (سلسالی سوپر)90 متر مربع  530/000  ریال برابر: 47/700/000  ریال

جمع کل:  178/650/000  ریال

که مقرر گردیده سنگ های توقیفی فوق الذکر در تاریخ1396/7/3 ساعت9/30 الی 10 صبح به آدرس قم،خیابان ساحلی،جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند می توانند به مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند.قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد.برنده مزایده باید 10 درصد ارزش مزایده را فی المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.

حسن کاظمی-دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم

 

 

 

 

کلیدواژه ها: