مزایده فروش 550 متر سنگ کرم شکلاتی بی موج

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/21 10:41 (295 نمایش)

 به موجب پرونده کلاسه 96/12 شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران له مصطفی یزدانی فرزند محمود و محکوم علیه جواد دادخواه فرزند محمد علی و قدرت اله نقدی پور فرزند کریم مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:مورد مزایده عبارت است از مقدار 550 متر مربع سنگ نوع کرم شکلاتی بی موج تراورتن کاشان در قالب سه دسته سنگ که از قرار هر متر مربع 450/000 ریال و مجموعا 250/000/000  ریال ارزیابی و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه شنبه 1396/06/28  از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.

مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون – سلطانی 202/م الف

 

 

 

کلیدواژه ها: