مزایده فروش شصت عدد کوپ سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/6/22 12:11 (923 نمایش)

 به موجب اجرائیه کلاسه 960036 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون له آقای مهدی یزدانی فرزند اصغر و محکوم علیه علیرضا غلامی فرزند محمود مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:مورد مزایده عبارت است از شصت عدد کوپ سنگ از قرار هر تن دومیلیون ریال جمعا به ارزش 720/000/000 ریال (هفتاد و دومیلیون تومان) برآورد گردیده است.مقرر گردید که اموال موصوف در روز شنبه مورخه 1396/7/1 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکاام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مورد مزایده داده شود.مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون _ نجفی 215/م الف

 

 

 

 

کلیدواژه ها: