مزایده فروش 100 متر سنگ گندمک و دیگر سنگ ها

نوشته شده توسط : در : 1396/8/24 10:41 (260 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 960233 دادورزی هفتم اجرای احکام حقوقی شیراز

محکوم له آقای علی میرزائی (علی میرزائی)تقاضای:فروش اموال توقیفی منقول محکوم علیه آقای کاشی ساز که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد.معادل مبلغ1/709/400/000 ریال بابت محکوم و هزینه دادرسی و نیم عشر از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده است که به همین سبب روز چهارشنبه مورخ96/9/8  از ساعت 10 الی 10:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده از آن شروع می شود.بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 1/880/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده نزد بانک ملی دادگستری واریز و به قسمت اجراء تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید.در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.این آگهی نوبت اول می باشد.به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه تصویر آن الزامی است.

مورد مزایده اموال منقول به شرح برگ کارشناسی انجام شده:

1-سنگ تراورتن 900متر مربع از قرار هرمتر مربع 80/000 تومان=72 میلیون تومان

2-سنگ شیراز 200 متر مربع از قرار هر متر مربع40/000 تومان=8 میلیون تومان

3-سنگ گندمک 100مترمربع از قرار هر متر مربع 40/000=4میلیون تومان

4-سنگ شمس آباد 200 متر مربع از قرار هر مترمربع45/000  تومان=9میلیون تومان

5-سنگ ابیانه 450متر مربع از قرار هر متر مربع 100/000 تومان=45 میلیونن تومان

6-سنگ ضخامتی 10 250 متر مربع از قرار هر متر مربع70/000تومان=17/5 میلیون تومان

7-سنگ ضخامتی 15 250متر مربع از قرار هرمترمربع 70/000 تومان=17/5 میلیون تومان

8-سنگ تراورتن 500مترمربع از قرار هرمترمربع 30/000 تومان=15میلیون تومان

 

17892/م الف-مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز-عبدالرضا شیخی

 

 

 

کلیدواژه ها: