مزایده فروش 600 متر تراورتن رامشه و 700 متر تراورتن بی موج و..

نوشته شده توسط : در : 1396/8/25 11:31 (238 نمایش)

در پرونده 950533/6 و 950532/6 و 950511/1 و 950510/1 اجرا آقای جعفر موسوی خواه  و علی موسوی خواه محکوم اند به پرداخت مبلغ 1/414/000/000 ریال در حق آقای مجتبی سفری و جمعا به مبلغ 54/700/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح  زیر

1- سنگ تراورتن کرم مدل رامشه درجه یک با عرض 40 سانتی متر و طولهای متعییر به مساحت 600 متر مربع

2- سنگ تراورتن مدل تنه درختی با عرض 40 سانتی متر طول متغییر به مساحت 100 متر مربع

3- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 250 متر مربع

4- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 700 متر مربع

5- سنگ تراورتن شکلاتی درجه یک با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 80 متر مربع

6- سنگ تراورتن مدل چرم با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 40 متر مربع

7- سنگ تراورتن مدل دره بخاری درجه 2 با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 240 متر مربع

8- سنگ تراورتن بی موج با عرض 40 سانتی متر و طول متغیر به مساحت 240 متر مربع

9- سنگ تراورتن قهوه ای با عرض 40 سانتی متر و طول متغیر به مساحت 240 متر مربع

10- سنگ آنتیک با ابعاد 30*5 سانتی متر به مساحت 200 متر مربع

11- سنگ کف مرمریت با ابعاد 40*40 سانتی متر به مساحت 100 متر مربع

12- سنگ کف مرمریت با ابعاد 20*40 سانتی متر به مساحت 80 متر مربع

13- سنگ کف آباده با ابعاد 40*40 سانتی متر به مساحت 180 متر مربع 

ارزش اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/036/000/000 ریال معادل یکصد و سه میلیون و ششصد هزار تومان ارزیابی گردیده است و مبلغ پایه مزایده اعلام می گردد

1- توقیف و ارزیابی آن به وسیله کارشناس  انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد

2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی دادگستری اسلام شهر است

3- هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده 96/9/12 از ساعت 9 الی 10 می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بهاء در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد

 

مدیر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلام شهر- پور صالح

 

 

 

کلیدواژه ها: