مزایده فروش 60 عدد سنگ پله

نوشته شده توسط : در : 1396/8/27 9:14 (237 نمایش)

به موجب برگ اجرائیه شماره 950537 مورخ 1395/9/22 صادره از شورای حل اختلاف تهران محکوم علیه شرکت نکونام فرم به کارفرمایی آقای علی نکونام محکوم است به پرداخت مبلغ 27/311/825 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای احمد به نژاد مستعلی بیگلو و مبلغ 1/235/000 ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف مال محکوم له تقاضای فروش اقلام ذیل نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است

1- قیمت 30 عدد کاسه توالت از قرار هر کدام به قیمت 50/000 تومان

2- قیمت 60 عدد سنگ پله از قرار هر کدام به مبلغ 20/000 تومان 

3- قیمت دستگاه بتونیر به مبلغ 900/000 تومان کل مبلغ 36/000/000 ریال معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان برآورد و ارزیابی گردیده است بنابراین جلسه مزایده به روز سه شنبه مورخه 1396/9/21 از ساعت 10/30 الی 11/00 صبح واقع در چهار راه امام مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل شعبه دوم اجرا در حضور نماینده محترم دادستان برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

طالبین میتوانند در موعد مقرره فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت  عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس ده درصد اخذ و نسبت به پرداخت ما بقی آن حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد و در صورت عدم واریز در مهلت مقرره ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد 

 

شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف اردبیل

 

 

 

کلیدواژه ها: