مزایده فروش 37 کوپ تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/2 10:56 (236 نمایش)

نظر به اینکه در کلاسه 950630 به موجب رای شماره 9509977510301048 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده آقایان 1- سعید 2- محمدرضا هر دو نعمت الهی فرزندان علیرضا 3- محسن نعمت الهی فرزند علی اکبر 4-محمود نیری زاده فرزند رستم 5-خانم زهرا نعمت الهی فرزند علی متضامناً به پرداخت423/265/000 ریال بدون احتساب تاخیر تادیه در حق بانک رفاه کارگران آباده و مبلغ 20/500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است و در قبال آنم موازی 37 کوپ سنگ تراورتن شکلاتی به تناژ تقریبی764/04  تن توسط محکوم علیهم معرفی و توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض واقع شده است به مبلغ 458/070/000 ریال ارزیابی گردیده است لذا نظر به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ96/9/8  در محل اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری آباده نسبت به فروش اموال اقدام گردد.مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل با هماهنگی اجرای احکام حقوقی نسبت به بازدید اموال اقدام نمایند و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع ،مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده تسلیم دادگاه نماید و باقیمانده را ظرف یک هفته تسلیم نماید در غیر این صورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. و محکوم لها می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستندو اقربا آنان تا درجه سوم و سببی و نسبی نمی توانند در امر مزایده شرکت نمایند.

603/م.الف-رئیس شعبه اول اجرای احکام دادگاه حقوقی آباده سید مرتضی نور الدینی

 

 

 

کلیدواژه ها: