مزایده فروش سنگ به مبلغ هشت و نیم میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1396/9/4 10:24 (256 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 960551 اجرایی آقای محمد حسین صبحی محکوم به پرداخت مبلغ 85/000/000 ربال در حق آقای احسان خاوری و مبلغ 7/320/000 ریال حق الاجرا در حق دولت گردیده است و در قبال  بدهی محکوم علیه سنگ توقیف و به مبلغ85/000/000  ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ1396/9/11 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه  نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی-بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده به عمل آورند.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند

 

 

 

کلیدواژه ها: