مزایده فروش 4500 متر طول انواع سنگ چهل سانتی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/5 11:25 (252 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 960033/4 این اجرا و نیابت و اصله از و طول 4500m در بیش از 12 ردیف که متوسط سنگ های برش خورده حدود 2 متر میباشد.نظریه کارشناسی:با توجه به توضیحات فوق الذکر و ابعاد و اندازه و مساحت . کیفیت سنگ های تراورتن کرم رنگ و شکلاتی و درصد تخلخل و پوکه بتونه کاری های خلل و خرج سنگ های از نوه زرینی و درصد سیقلی بودن سطوح اصلی سنگ ها مذکور ارزش عادلانه دو قسمت سنگ های تراورتن یکی در حدود 400(چهارصد)متر مربع از نوع شکلاتی و دیگری در حدود1400(یک هزار و چهرصد) متر مربع کرم رنگ در اردیبهشت ماه 96 و لحاظ نمودن دیگر جمیع جهات موثردر قضیه ارزیابی اینگونه مواد و مصالح و فرآوردهای ساختمانی مبلغ یک میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال معادل 1/190/000/000 ریال (یکصد و نوزده میلیون) تومان متر برآورد ریال میگردد در پایان خواهشمند است دستور لازم در خصوص پرداخت دستمزد کارشناسی مطابق تعرفه مصوب برابر (980/000 تومان) صادر فرمائید آدرس سنگ های توقیف شده جهت بازدید:جاده شهریار سه راه انبار نفت بعد از پل بصیرت سنگ فروشی عطارد 5719/1637/15

 

 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر له میلاد عزیزی مهر و علیه منصور عطارد محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1/052/450/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 52/622/000 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال منقول متعلق شامل سنگ های ساختمانی بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 96/9/12  از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده بفروش می رسد مزایده از مبلغ 1/190/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شدضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:دپوی سنگ تراورتن در دو مکان جداگانه یکی در محوطه روباز سنگ فروشی و دیگر در محوطه مسقف سنگ بری اقدامات لازم از جمله متر و برآورد حجمی و سطحی از سنگ های کرم و شکلاتی بعمل آمده و برخی فاکتور های هویت دهنده سنگ ها مقایسه های متعارف نیز پذیرفت لاز م به ذکر است که ابعاد موجود سنگ ها از قرار عرض 40cm

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس-کولیوند

 

 

کلیدواژه ها: