مزایده فروش 90 متر تراورتن صدفی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/6 10:18 (246 نمایش)

 

در خصوص پرونده کلاسه 960111 مدنی شورا له آقای نادر صلاحی خلیفه قشلاقی  علیه آقای سید عبد الرضا قهاری مبنی بر مطالبه وجه که مال منقول شخص ثالث آقای حبیب  سرمدی توقیف گردید و شامل 135 عدد سنگ یلاک(سنگ تراورتن صدفی)به طول 1/50 متر تا 2/25 متر و به عرض 40 سانتی متر و به مساحت تقریبی 90 متر مربع می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید قرار گرفته و مجموعا به مبلغ 54/000/000 ریال قیمت پایه ارزیابی می گردد که در تاریخ96/9/21 روز سه شنبه از ساعت 10 الی 11 صبح در اجرا احکام مدنی بابلسر از طریق مزایده بفروش خواهد رسید کسانی که با بالاترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناسی اعلام نمایند برنده مزایده خواهند بود برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده پرداخت نماید طالبین می توانند پنج روز قبل از  برگزاری مزایده به اجرا احکام مراجعه تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد ضمنا جهت کسب اطلاعات تکمیلی طالبین می توانند جهت مطالعه نظر کارشناسی تا روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی شورای بابلسر مراجعه نمایند.

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف  دادگستری بابلسر

 

 

 

کلیدواژه ها: