مزایده فروش سیصد متر مرمریت کاشان

نوشته شده توسط : در : 1396/9/7 10:12 (257 نمایش)

در خصوص مزایده مربوط به کلاسه 96/129 اجرای مدنی شورای حل اختلاف فشافویه محکوم له مهدی مختاری محکوم علیه مجید مختاری که محکوم به پرداخت126/950/000 صدو بیست و شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ – بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم له گردیده است که اموال توقیفی شامل 1-سنگ مرمریت کاشان حدودا سیصدمتر مربع به ارزش هر متر مربع 350/000  ریال طبق نظر کارشناسی 2-سنگ پله مرمریت کاشان حدودا پانصد متر مربع به ارزش هر متر مربع 600/000 ریال طبق نظر کارشناس که در آدرس شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار بهارستان-سنگبری رضا مختاری می باشدکه توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان یاد شده ارزیابی گردید مزایده روز دوشنبه مورخ 96/9/13 ساعت 10 در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافوبه خیابان انقلاب خیابان شهید رندی انتهای خیابان دادگاه فشافویه برگزار می گردد.خریدار ده درصد ثمن معامله را باید نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر این صورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید.

 

دادورز اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش فشافویه

 

 

 

کلیدواژه ها: