مزایده فروش 300 متر تراورتن حاجی آباد طوسی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/8 10:42 (305 نمایش)

به موجب اجراییه صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم که در شعبه 2 اجرای احکام مدنی قم به شماره 94/2ج/1854 ثبت گردیده له آقای حسن سعادتی علیه آقای مجید پردل محکوم علیه محکوم است به پرداخت  در حق محکوم  له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت شخص ثالث آقای محمد کبیری در قبال بدهی محکوم علیه مقداری سنگ ساختمانی معرفی کرده است که کارشناسان به شرح ذیل ارزیابی کرده است

از اموال معرفی شده با راهنمایی خوانده در جاده کاشان بعد از پل  سمت راست  داخل سنگ بری پردیس و با حضور یکی از مامورین پاسگاه انتظامی توقیف و صورتجلسه گردیده و بازدید و بررسی به عمل آمد قیمت پایه  از طریق مزایده به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان 40 سانتیمتر طوسی-حاجی آباد به رنگ کرم شکلاتی –ساب خورده و رزین شده آماده فروش-هر متر مربع 3000000 ریال و جمعا 9000000 ریال

2-تعداد یکصد متر مربع 40 سانتیمتری رنگ طوسی آتشکوه –کرم رنگ و ساب خورده  و رزین شده- آماده فروش-جمعا به مبلغ 35000000 ریال 

3-مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان 40cm طوسی آتشکده-کرم رنگ و ساب خورده و رزین شده-آماده فروش-هرمتر مربع 250000 ریال و جمعا به مبلغ 75000000 ریال

4-مقدار یکصد متر مربع سنگ 40 cmطوسی آتشکده –کرم رنگ و ساب خورده و رزین شده-آماده فروش-جمعا به مبلغ 30000000 ریال

جمعا به مبلغ 230/000/000 ریال و مقرر گردیده موارد فوق الذکر در تاریخ 96/9/20 ساعت 08:00 الی8:30 صبح به آدرس قم خ ساحلی دادگاه های  حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد  دهند واگذار می گردد برنده مزایده باید ده درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج میگردد جهت اطلاعات بیشتر به واحد مراجعه نمایند

دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم-رضا زارعی

 

 

 

کلیدواژه ها: