مزایده فروش 143 متر سنگ چینی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/9 11:30 (260 نمایش)

 

اجرای احکام شورای حل اختلاف در نظر دارد یک مقدار 143 مترمربع سنگ چینی متعلق به محکوم علیه پرونده کلاسه 961465 اجرائیه با قیمت پایه به مبلغ 30910000 ریال به فروش برساند.

سنگهای مذکور 70مترمربع سنگ 35*30 درجه 2 هر متر 160000 ریال و 73 متر مربع سنگ چینی 35*35 درجه 1 هر متر 270000 ریال می باشد.

مزایده راس ساعت 10:30 صبح مورخ 96/9/25 در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف انجام و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت خریداری نمایند به فروش می رسد.متقاضیان می توانند ظرف 3 روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختلاف مراجعه تا نسبت به بازدید اقدام گردد.

ضمنا برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند.در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نی ریز

 

 

 

 

کلیدواژه ها: