مزایده فروش هزار متر مربع سنگ گرانیت

نوشته شده توسط : در : 1396/9/10 13:52 (257 نمایش)

اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به فروش اموال متعلق به محکوم علیه میثم واثقفی در حق مصطفی بابایی روزیکشنبه در تاریخ 96/9/26 ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش سنگ انتیک گیوتین قیچی هزارمتر مربع هر متر مربع 342000 ریال جمعا مبلغ 342000000 ریال به عرض 20و 25و30 سانتیمتر ریال براورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع شده و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار میشود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ را خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هرینه های بعدی به عهده خریدار میباشد.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگتری بابل-عبدی

 

 

 

کلیدواژه ها: