مزایده فروش دوازده متر سنگ گرانیت مشکی سرکان

نوشته شده توسط : در : 1396/9/13 9:56 (246 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960748 محکوم علیه  اتابک زمردنیا محکوم است به پرداخت مبلغ 629/672/768  ریال در حق محکوم له آقای سعید بیجاری و پرداخت مبلغ 4/808/231   ریال بابت حق الاجرا  در حق صندوق  و با توجه به تعرفه اموال به شرح زیر جمعا مبلغ 654/481/000  ریال کارشناسی شده است

1-سنگ گرانیت مشکی سرکان سوپر به ابعاد 40*12 به متراژ11/40 متر مربع از قرار هر متری 2/800/000  ریال که جمعا به مبلغ 30/912/000  ریال می باشد.

2-سنگهای حکمی مشکی سرکان ممتاز به متراژ29 متر مربع از قرار هر متری2/000/000  ریال که جمعا به مبلغ58/000/000  ریال می باشد

3-سرامیک 60*120 مخصوص نمای مونوکالر به متراژ 102/24 مترمربع از قرار هرمتری به مبلغ 1/250/000  ریال که جمعا مبلغ127/800/000  ریال می باشد.

4-سنگ سفید مرمریت چرمی به متراژ 12 مترمربع از قرار هر متر مربعی 700/000 ریال جمعا به مبلغ8/400/000 ریال می باشد.

5-تیر آهن لانه زنبوری 14 یک شاخه به مبلغ 4/000/000 ریال

6-ضایعات لوله و اتصالات آهنی به مقدار 1200 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 12/000 ریال به مبلغ14/400/000  ریال

7-قوطی 4*4 به تعداد 17 شاخه از قرار هر شاخه 430/000 ریال به مبلغ 7/310/000 ریال

8-قوطی 8*4 به تعداد 4شاخه از قرار هر شاخه 600/000 ریال به مبلغ کل2/400/000 ریال

9-قوطی 8*4 ضایعاتی 5/2 شاخه به مبلغ کل 525/000 ریال

10-لوله گالوانیزه 110 به تعداد 11/5شاخه از قرار هر شاخه 2/600/000 ریال به مبلغ کل 25/100/000  ریال

11-لوله گالوانیزه 63 به تعداد 10 شاخه از قرار هر شاخه 1/100/000 ریال به مبلغ کل 11/000/000  ریال

12-لوله گالوانیزه 90 به تعداد 2 شاخه از قرار هر شاخه 4/200/000  ریال

13-لوله فولادی 9 به تعداد 9 شاخه از قرار هر شاخه 850/000 ریال  به مبلغ 7/650/000  ریال

14-لوله فولادی 63 به تعداد 1 شاخه از قرار  هر شاخه 670/000 ریال به مبلغ کل 670/000 ریال

15-رانرهای دوبل آلمینیومی جهت نماسازی به مقدار 56 متر به وزن 103/6 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 240/000 ریال به مبلغ 24/864/000  ریال

16-براکت آلمینیومی به همراه تسمه لرزه گیر به تعداد 200 عدد از قرار هر عدد به مبلغ 24/000 ریال به مبلغ 48/000/000  ریال

17-پبچ مهره گالوانیزه 10*3 به تعداد 2500 عدد به قیمت هر عدد 3/700 ریال به مبلغ 9/250/000  ریال

18- لوله پوشیفت 110 مارک یزد تعداد 50 شاخه به مبلغ 17/000/000  ریال

19-ااتصالات پوشیفت مارک یزد به تعداد 140 عدد به مبلغ  21/000/000  ریال

20- ددکتو های مارک زیمنس آلمان تعداد 30 عدد به مبلغ 35/000/000  ریال

21-شیر فلکه های برنجی سایز 3 اینچ تعداد 10 عدد به مبلغ 17/000/000 ریال

22-سنگ حکمی مرمریت دهبید 40*60 و 40*40 به متراژ100 متر مربع یک میلیون و ششصد هزار جمع به مبلغ 160/000/000  ریال که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 96/9/22 از ساعت 10 الی 11 در دفتر  اجرای احکام  حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ  پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی-مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

 

 

کلیدواژه ها: