مزایده 2500 متر سنگ مرمریت لار کرم

نوشته شده توسط : در : 1396/9/14 9:49 (261 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 950412/14/110 آقای محمد علی فولادی محکوم است به پرداخت مبلغ  839/490/679  ریال در حق آقای مجتبی مبشر و  نیز مبلغ  41/974/532  ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال  اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی  دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 96/9/28 از ساعت 8:45 الی 9:30 صبح در محل  مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس-مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.هزینه های تنطیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوفه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد

شرح اموال مورد مزایده:

1- 2500 متر مربع سنگ ساختمان لار جنس مرمریت با رنگ زمینه کرم و لکه های فیلی و رگه دار و به صورت حکمی به ابعاد 40 در 40 سانتیمتر و ضخامت میانگین 15 میلیمیتر که مطابق با نظریه هیئت کارشناسی به قیمت هر متر مربع    160/000 ریال که جمعا به مبلغ 400/000/000   ریال به فروش میرسد.

2- 1500 متر مربع سنگ ساختمانی سنگ اعلمی با زمینه کرم به عرض 40 سانتی متر به صورت طولی با ضخامت میانگین  16 میلیمتر که مطابق با نظریه کارشناسی به قیمت هر متر مربع 290/000  ریال و جمعا به مبلغ 435/000/000   ریال به فروش می رسد.ضمنا اموال متعلق به شخص ثالث آقای مجتبی اعظمی می باشد. م الف 45010-

مدیر واحد مزایده اجرای احکام  مدنی-سید محمدرضا تشنکر

 

 

 

کلیدواژه ها: