مزایده فروش حواله سنگ مرمر 300 تنی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/18 9:52 (273 نمایش)


شماره 9601912911200019 شماره پرونده 9509982910601412 شماره بایگانی:960808 محل برگزاری مزایده:اجرای احکام مدنی پردیس صورتجلسه مزایده نوبت اول به موجب پرونده اجرایی به کلاسه فوق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس له محمد بناوند علیه امیر محمد افشار جلیلی به محکومیت 508000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 18720000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و مبلغ 25400000 ریال بابت هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت که در قبال مطالبات فوق اموال بشرح ذیل عبارت است حواله سنگ مرمر  300 تنی که ارزش پایه کارشناسی به مبلغ یک میلیارد و صد و شصت میلیون ریال اعلام می گردد مقرر است در مورخ 5/10/96 از ساعت 10 الی11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری پردیس از طریق مزایده بفروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ یک میلیارد و صد و شصت میلیون ریال شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته می شود و بلافاصله  10 درصد آن نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و الباقی آنرا مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایند و قبض آنرا تحویل اجرای احکام مدنی نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده باطل و تجدید خواهد شد.طالبین می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید از اموال در این اجرا حاضر شوند تا موجبات بازدید فراهم گردد.
عباس سعادتمند-مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس

 

 

 

کلیدواژه ها: