مزایده فروش 650 متر سنگ مرمریت

نوشته شده توسط : در : 1396/9/19 9:17 (259 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده 910683 شعبه اول دادگاه حقوقی آباده به موجب دادنامه 9209977510300568 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده محکوم علیه اصغر جعفری فرزند جعفر به پرداخت مبلغ 483752785 ریال در حق علی امامی فرزند ناصر خان و پرداخت 16793000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور موازی 650 متر سنگ مرمریت هر متر 250000 ریال جمعا 162/500/000 ریال معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده با توجه به اینکه در نظر است از طریق مزایده حضوری روز پنج شنبه مورخ 1396/9/30 ساعت 10 صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد. مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده با نسبت به بازدید از اموال مذکور و ضمن هماهنگی با محکوم علیه 09173511072 اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق  به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید. برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10% آن را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. محکوم لها می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آباده – سید مرتضی نورالدینی

 

 

 

کلیدواژه ها: