مزایده فروش 600 متر تراورتن کرم و دیگر اقلام

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/21 10:16 (275 نمایش)

در پرونده 950533/6 و950532/6-950511/1-950510/1 اجرایی آقای جعفر موسوی خواه و علی موسوی خواه محکومند به پرداخت ممبلغ 1/414/000/000 ریال در حق آقای مجتبی سفری و جمعن به مبلغ 54/700/000 نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:

1- سنگ تراورتن کرم مدل رامشه درجه یک با عرض 40 ساتنتی متر و طولهای متغییر به مساحت 600 متر مربع

2- سنگ تراورتن مدل تنه درختی با عرض 40 سانتی متر طول متغییر به مساحت 100 متر مربع

3- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه یک با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 250 متر مربع

4- سنگ تراورتن کرم بی موج درجه دو با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت کل 700 متر مربع

5- سنگ تراورتن شکلاتی درجه یک با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 80 متر مربع

6- سنگ تراورتن مدل چرم با طول متغییر به مساحت 40 متر مربع

7- سنگ تراورتن مدل دره بخاری درجه 2 با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 240 متر مربع

8- سنگ تراورتن بی موج با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 240 متر مربع

9- سنگ تراورتن قهوه ای با عرض 40 سانتی متر و طول متغییر به مساحت 240 متر مربع

10- سنگ آنتیک با ابعاد 30*5

11-  سنگ کف مرمریت با ابعاد 40*40 سانتی متر به مساحت 100 متر مربع

12- سنگ کف مرمریت با ابعاد 20*40 سانتی متر به مساحت 80 متر مربع

13- سنگ کف آباده با ابعاد 40*40 سانتی متر به مساحت 180 متر مربع

اموال در بازار سنگ اسلام شهر غرفه 29 تحویل امین اموال می باشد

ارزش اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/036/000/000 ریال معادل یکصد و سه میلیون و ششصد هزار تومان ارزیابی گردیده است و مبلغ پایه مزایده اعلام می گردد.

1- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شروع می گردد

2- محل فروش اموال : دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری اسلام شهر

3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز مزایده 96/10/12 از ساعت 9 تا 10 می باشد. برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان حال به عنوان سپرده نقداً می بایست پرداخت نماید و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بهاء در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد

مدیر اجرایی احکام مدنی یک دادگستری اسلام شهر – پور صالح

 

 

 

کلیدواژه ها: