مزایده فروش 3500 متر مربع سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/25 9:58 (283 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجراي احكام مدني در رابطه با پرونده اجرايي٩٦٠١٦٢ مطروحه در اجراي احكام حقوقي شعبه اول حقوقي ازنا ميزان حدودي ٣٥٠٠ متر مربع سنگ ساختماني كه حسب نظريه كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و توصيف گرديده است بنا به تقاضاي محكوم لهم (جمعي از كارگران شركت كامپوزيت سنگ)با در نظر گرفتن شرايط ذيل از طريق مزايده به فروش مي رسد.

1-نام مالك شركت كامپوزيت سنگ ايرانيان مي باشد

٢-با عنايت به اينكه مزايده در نوبت دوم برگزار ميگردد در اجراي بخش اخير ماده١٣١قانون اجراي احكام مدني خودرو موصوف به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.

٣.دستگاه مورد مزايده در شركت كامپوزيت سنگ واقع در شهرك صنعتي ازنا مي باشد.

٤.حسب نظريه كارشناسي دادگستري سنگهاي مورد مزايده عبارتند از:مرمريت دهبيد 60/30 و ٦٠/٤٠ و ٦٠/٦٠ جمعا ٢٧٧متر مربع به ترتيب به قيمت٤٥٠٠٠٠ ريال ٥٠٠٠٠٠ ريال ٧٠٠٠٠٠ ريال و مرمريت هرسين ٤٠/٤٠-٢٨٨ متر مريع از قرار هر متر مربع ٥٣٠٠٠٠ ريال و لاشتر اصفهان ٦٠/٤٠ و ٤٠طولي جمعا ١٢٤ متر مربع از قرار هرمتر   ٢٠٠٠٠٠ ريال و ٢٢٠٠٠٠ ريال و سنگ سيلور آذربايجان ٤٠طولي -٦٠متر مربع از قرار هر متر ٤٨٠٠٠٠ ريال تراورتن ٤٠طولي موجدار و بدون موج جمعا  ١٥٩متر مربع با قيمت هر متر٥٢٠٠٠٠ ريال و ٦٠٠٠٠٠ ريال تراورتن زرد ليمويي ٣٠طولی-٨٠متر مربع هر متر ٤٥٠٠٠٠ ريال تراورتن كرم تيره سلماس ٨٠متر مربع هر متر٥٥٠٠٠٠ ريال سنگ آتشكوه ٤٠طولي و ٣٠طولي-١٦٤متر مربع هر متر ٦٣٠٠٠٠ ريال و ٥٥٠٠٠٠ ريال تراورتن شكلاتي محلات ٢٢٠متر مريع هر متر٤٨٠٠٠٠ ريال مرمر سبز ٣٠/٣٠ و ٤٠طولي -١٢٧متر مربع هر متر ١٣٠٠٠٠٠ ريال مرمريت هرسين ١٠٠/٤٠-٣٠٨ متر مربع هر متر ٥٥٠٠٠٠ ريال تراورتن كرم ٤٠طولي-٢٨٠ متر مربع هر متر٥٠٠٠٠٠ ريال مرمريت اروميه٤٠طولي ٣٠٠متر مربع هر متر٤٠٠٠٠٠ ريال تراورتن سنگ فرشي ٢٠/٢٠ و ٣٠/٢٠و ٣٠/٣٠ و ٤٠/٣٠-٩٠٠ متر مربع  هر متر ٢٠٠٠٠ ريال تا ٣٠٠٠٠٠ ريال سنگ آنتيك ١٥٠متر مربع هر متر ٣٢٠٠٠٠ ريال و شش قطعه سنگ كوپ سيلور آذربايجان به وزن ٨٠تن هر تن٢٢٠٠٠٠٠ ريال

٥-برنده مزايده در راستاي ماده ١٢٩ قانون اجراي احكام مدني بايد ده درصد از قيمت پيشنهادي خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجر واريز نمايد و نامبرده مكلف خراهد بود حداكثر ظرف مدت يك ماهداز تاريخ مزايده نسبت به پرداخت مابقي ثمن معامله اقدام نمايد و در غير اينصورت مبلغ ده درصد واريزي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد

٦-كليه هزينه هاي حمل و نقل و انتقال دستگاه بعهده خريدار ميباشد

٧-پس از انجام مراحل قانوني و پرداخت تمام بهاي مال و صدور دستور تمليك مورد مزايده در اجراي ماده١٣٤ و ١٤٣قانون احراي احكام مدني به خريدار (برنده مزايده) تحويل خواهد شد

٨-منقاضيان در صورت تمايل مي توانند در اجراي ماده ١٢٦ قانون اجراي احكام مدني حداكثر تا ٥روز قبل از شروع زمان مزايده با دريافت مجوز قبلي از اين اجرا از اموال موصوف بازديد نمايند

٨-زمان مزايده روز دوشنبه مورخه96/10/4 ساعت ١٠ الي١٢ در مكان مزايده اجراي احكام شعبه اول حقوقي دادگستري ازنا مي باشد.م الف١٥٦٧٥

محمود كبيري-اجراي احكام حقوقي دادگستري ازنا

 

 

کلیدواژه ها: