مزایده فروش سنگ های فتیله و آنتیک

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/26 9:19 (242 نمایش)

در پرونده اجرایی 963880/30 آقای اسماعیل مصطفی فرزند علی اصغر محکوم است به پرداخت مبلغ 44/485/000  ریال بابت محکوم به (وجه الرهانه و اجور معوقه و هزینه دادرسی) در حق محکوم له رمضان همایونی حمزائلو و همچنین مبلغ2/125/000  ریال بعنوان نیم عشر دولتی که در حق دولت لذا با عنایت به این که محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا حسب تقاضای محکوم له از اموال تعرفه شده از سوی محکوم علیه به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.حال پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز سه شنبه 396/10/5   از ساعت 08:00 الی 08:30 از طریق مزایده حضوری یک نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بجنورد به فروش برسند.بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند.ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده 10% قیمت مبلغ پیشنهادی (مصوب) اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد.چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد.

مشخصات مورد توقیف:

 1-1. چارچوب درب یک لت فلزی(یک عدد کارکرده)

1-2. چارچوب درب دو لت فلزی(یک عدد کارکرده)

1-3. لت درب آهنی در ابعاد 1 متر در 2 متر(دو عدد کارکرده)

1-4. لت درب آهنی انباری در ابعاد 1 متر در 70 سانتیمتر (یک عدد کارکرده) و لت آهنی درب سرویس در ابعاد 2 متر در 70 سانتیمتر (یک عدد)

2. موتور سه اینچ میتسوبیشی مستهلک (یکدستگاه)

3. دستگاه جوش کارکرده(یکدستگاه)

4. نوار بسته بندی (یک توپ)

5. آلبوم بزرگ بروشور مدل کاغذ دیواری(یک عدد)

6.سبد میوه پلاستیکی کار کرده (70عدد)

7.گاری دستی چهار چرخ ضایعاتی (یکدستگاه)

8.بشکه خالی 200لیتری (سه عدد)

9.ستون های دوبل شده نردبانی با ناودانی کار کرده به طول میانگین 4 متر(تعداد 15 عدد)

10. اتاق ماشین وانت فلزی  با پایه  لوله 2 و توری (یکدستگاه)

11. سنگ های انتیک 10 در10 سانتیمتر (دو جعبه تعداد شصت عدد)

12.سنگ های آنتیک منبت کاری در ابعاد 7 در 7 سانتیمتر (تعداد شش جعبه هر یک یکصد و بیست عدد)

13.سنگ های آنتیک منبت کاری در ابعاد 20 در 20 سانتیمتر بصورت خام (چهار جعبه هر یک چهل عدد)

14.سنگ های فتیله  8 سانتی (ده متر طول)

15.سنگ فتیله ابزار خورده در طولهای مختلف (جمعا  به طول حدود یکصد و  ده متر)

16.سنگ فتیله نامنظم (به طول حدود دویست متر)

17.سنگ فتیله به طول همگی هفتاد سانتیمتری و چهل و پنج سانتیمتری و چهل سانتیمتری(جمعا به طول حدود یکصد و ده متر)

18.سنگ فتیله نامنظم(به طول حدود دویست  متر)

19.سنگ فتیله به طول همگی هفتاد سانتیمتری و چهل وپنج  سانتیمتری و چهل سانتیمتری (جمعا به طول هشتاد متر)

20.سنگ فتیله با عرض بیست سانتیمتر (بطول یک متر  تعداد ده عدد)

21.سنگ نمای طولی با عرض  بیست سانتیمتر (با طول ده متر)

22. سنگ پله کا کرده یک متری(ده عدد)

23.سنگ اوپن با عرض نیم متر در چند تکه(جمعا بطول شش متروهفتاد سانتیمتر)

24.سنگ با عرض چهل سانتیمتر در طول های یک متری (به طول شانزده متر)

25.سنگ مشکی پلاک در ابعاد پنجاه سانتیمتر در چهل سانتیمتر (تعداد چهل عدد به مساحت هشت متر مربع)

26.آهن نمره 180IPE بطول چهارمتر (کارکرده دو عدد)

27.آهن نمره 180IPE بطول سه متر و شصت سانتیمتر (کار کرده هشت عدد)

28.دربهای چوبی یک لت  و غیر قابل استفاده سه عدد که ارزش ریالب ندارد

باتوجه به جمیع جهات مذکور ارزیابی بر مبنای اجناس کارکردی و شرایط موجود انجام شده و ارزش ریالی جمع کل  مورد 53/634/000  ریال برآورد گردیده  است.

آل نبی-دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد

 

 

کلیدواژه ها: