مزایده فروش 75 کوپ سنگ مرمریت کرم

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/9/29 11:46 (262 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 960103 شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری آباده

به موجب نیابت شماره 31-940268/5/1396 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی ابرکوه عباس حیدری فرزند کردی با وکالت محمد هادی عباس  نیا به پرداخت 19/617/060/539 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق منوچهر عابدی و پرداخت 50/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و در قبال مبالغ مذکور اموال ذیل ارزیابی گردیده است

.1-مقدار 75 کوپ سنگ مرمریت کرم سنگ اسفند به مبلغ 573/500/000  ریال

2مقدار  20000 تن خاک نسوز دپو شده به مبلغ 1/400/000/000  ریال که نظریه کارشناسی مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض واقع شده است.لذا با توجه به اینکه در نطر است ملک مذکور از طریق مزایده حضوری روز یکشنبه مورخ1396/10/3 ساعت 10 صبح در اجرای احکام حقوقی این دادگاه نسبت به فروش اقلام فوق الذکر اقدام گردد.لذا مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریدان در صورت تمایل نسبت به بازدید ملک اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید.برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10% آن را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید.اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

 

676/م الف – مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان آباده – علیرضا مرادی

کلیدواژه ها: