مزایده فروش 800 متر تراورتن کرم محلات

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/10/2 13:16 (245 نمایش)

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 950623 اول مدنی بر له سید عبد الرضا موسوی بر علیه علی میرزائیان به خواسته مطالبه مبلغ 505/918/860  ریال بابت خواسته و مبلغ 25/295/940  ریال  از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی درتاریخ 96/10/14  روز 5 شنبه از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز اول ولیعصر ساختمان شماره دوم دادگستری بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر  یکماه فرصت داده میشود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پبشنهادی  بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل  با هماهنگی این واحد بازدید نماینده اموال مورد 380/000/000  ریال-سنگ تراورتن به عرض 40  سانتی  ضخامت تقریبی 2 سانتی طول آزاد تولیدی عباس آباد محلات کرم رنگ مقدار 800 متر به ارزش 264/000/000  ریال جمعا به ارزش    544/000/000ریال

 

کلیدواژه ها: