مزایده فروش 12 عدد کوپ سنگ

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/10/4 9:31 (272 نمایش)

به موجب پرونده اجراییه کلاسه  960107 این اجرا صادره از اجرای احکام حقوقی خرم بید محکوم اسماعیل حسینی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ  420/000/000  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و ... در حق آقای اله کرم رشیدی فرزند اله مراد و با توجه به اینکه تعداد 12 عدد کوپ سنگ واقع در زیر جرثفیل در سوریان بوانات در قبال محکوم به و توقیف گردیده است لذا پس از طی تشریفات قانونی و رعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی اموال فوق راس ساعت 10صبح مورخه1396/10/13 در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بوانات از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده برای بار دوم و قیمت کارشناسی شده مبلغ  286/000/000  ریال می باشد و شخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهد شد که بالاترین مبلغ را پبشنهاد و نقدا پرداخت نمایند در غیر اینصورت  برنده مزایده می تواند ده درصد آن را نقدا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقی بهای مال سپرده تودیعی  پس از کسر از هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شرکت کنندگان در مزایده می توانند قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از سنگ های توقیف شده بازدید نمایند

 

520/م.الف-دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بوانات

 

 

کلیدواژه ها: