مزایده فروش 1076 تن سنگ مرمریت مشکی

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/10/5 11:7 (236 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 960082 الف ج ح موضوع  دعوی آقای محسن مطلع فرزند ناصر محکوم علیه بهزاد داورپناه فرزند محمد باقر محکوم به پرداخت مبلغ نهصد و سی  و یک میلیون و پانصد و سی و نه  هزار و هفتصد و سی ریال از بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل و مبلغ چهار صد و پنجاه هزار ریال از بابت هزینه نشر آگهی در حق آقای محسن مطلع و مبلغ سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال از بابت نیم عشر اجرائی گردیده است لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه مقدار1076/5  تن سنگ مرمریت مشکی کوپ را در جهت فروش معرفی نموده است محکوم تقاضای مزایده مال تعرفه شده را نموده علیهذا با توجه به ارزیابی توسط  کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن جمیع جهات مال تعرفه شده به مبلغ 1/240/553/380 ریال قیمت گذاری شده است لذا در اجرای مقررات مواد 114/117/118/119/122 و 139 قانون اجرای احکام حقوقی ملک مذکور روز چهارشنبه مورخه96/10/20 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل دادگستری شهرستان ارسنجان پس از چاپ این آگهی در یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (تماشا) از طریق مزایده به فروش می رسد که متقاضیان می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت مزایده ملک مذکور را طبق آدرس فوق ملاحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال مذکور متعلق به شخصی است که بالاترین قیمت را پیشتنهاد داده است بهای پیشنهادی می بایست ظرف مدت ده روز پرداخت گردد که در این صورت طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید.در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بهاء پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد صمنا محکوم له نیز می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید

4115/م.الف-مدیر اجرای اححکام حقوقی دادگستری ارسنجان نعمت الهی

 

 

 

کلیدواژه ها: