مزایده فروش 200متر سنگ نما سبز و 170 متر قرمز و..

نوشته شده توسط : 59EA65A0-48F4-49BF-904F-1323C1790AAB در : 1396/10/6 10:21 (241 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 951677 صادره از سوی شعبه 4 اجرای احکام مدنی مشهد به شماره  کلاسه 951465 محکوم علیه شرکت فرآورده های غذایی هشتاد و چهار محکوم است به پرداخت 66/549/555 ریال و مبلغ   2/300/000 ریال بابت کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له خانم زهرا نقی پور پرداخت 1/500/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له از اموال در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای مهندس مهرداد اباذری ارزیابی گردید و مقرر گردید در  تاریخ 1396/10/20 از ساعت 12 الی13 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد  مزایده از قیمت ارزیابی  شده شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده  وصول می گردد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز  قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد شرح اموال مورد مزایده با عنایت به بررسی بعمل آمده و ملاحظه کیفیت سنگ های تعرفه شده از جنس سنگ توه شامل 200 مترمربع سنگ سبز نما و 170 متر مربع سنگ قرمز آب نما و 100متر مربع سنگ زردنما ارزش سنگهای فوق الذکر جمعا به نرخ روز حدود  مبلغ 70/000/000  ریال معادل هفت میلیون تومان برآورد میگردد آدرس اموال:جاده شاندیز جاده شهرک صنعتی توس حدفاصل خیابان ثامن الائمه 10 و 12 سنگ فروشی کوهسنگ MBC-م الف 49742-لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی طرقبه شاندیز

 

 

کلیدواژه ها: