مزایده فروش 350 متر تراورتن عباس آباد

نوشته شده توسط : در : 1396/10/7 16:55 (253 نمایش)

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 961315/1/ش صادره از سوی حوزه 5 شورای حل اختلاف شهرستان یزد له ربابه دهلوی مقدم و علیه علیرضا اسلامی نصرت آبادی محکوم علیه بابت محکوم به و نیم عشر دولتی به مبلغ  117/991/350  ریال حق محکوم له و صندوق  دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی به نام سعید دهقان طرز جانی یکسری اموال منقول از قبیل  سنگ تراورتن عباس آباد به متراژ 350 متر مربع واقع در سنگبری آقای حمید رضا میر جلیلی به آدرس بلوار تشریفات جنب سنگ شمس را بعنوان مال محکوم علیه معرفی و توسط کلانتری توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 10/500/000  ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در تاریخ روز دوشنبه مورخ 1396/10/25  ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در طبقه زیر زمین دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام  شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی  خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده وتا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای  خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود961315

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد 760/2430/9030

 

 

کلیدواژه ها: