مناقصه شهرداری شیراز برای احداث گلدانهای طبقاتی با سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/10/8 10:13 (207 نمایش)

شهرداری منطقه 9 شیراز در نظر دارد نسبت به احداث گلدان های طبقاتی شامل عملیات خاکی،عملیات بنایی با سنگ،اندودکاری و بندکشی،بتن درجا از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه و گواهی تشخیص صلاحیت رتبه 5 ابنیه یا راه از مراجع ذیصلاح کشور دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر آگهی نوبت دوم با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 9 شیراز واقع در شهرک فرزانگان بولوار فرزانگان،تقاطع طلاییه شهرداری منطقه 9 مراجعه نمایند.ضمنا سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 38410200-3841226 تماس حاصل فرمایند.

شرایط مناقصه:

1-مبلغ برآورد اولیه:2/943/984/733 ریال

2-ارایه ضمانت بانکی به مبلغ 147/500/000  ریال یا واریز به حساب جاری 7007928352336 نزد بانک شهر بنام شهرداری منطقه 9 شیراز

3-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/10/17  می باشد.

5-بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه،به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

6-به پیشنهادات فاقد سپرده،مخدوش،مشروط و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ 96/10/19  ساعت 15 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی واقع در چهارراه خلدبرین شهرداری منطقه یک باز و خوانده می شود.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 

 

کلیدواژه ها: