مزایده فروش 200 متر گرانیت قرنیز و 100 متر گرانیت نهبندان

نوشته شده توسط : در : 1396/10/9 9:55 (221 نمایش)

در پرونده اجرایی شماره 960406/1ج محکوم علیه آقای مجید روح الهی ف حسینعلی به پرداخت مبلغ 135/450/000 ریال از بابت دیه و هزینه کارشناسی در حق کارشناس محترم میباشند و به علت عدم پرداخت دیه،از اموال محکوم علیه سنگهای گرانیت با مشخصات ذیل ارائه نموده است.

1-سنگ گرانیت مشکی قرنیز به عرض  20 سانتی(معدن زنجان) متراژ 200 مترمربع فی420/000 ریال به که جمعا با قیمت پایه ارزش 84/000/000 ریال قیمت گذاری شده است.

2-سنگ گرانیت نهبندان مشهد 40*40 به متراژ 100 متر مربع فی 230/000  ریال به که جمعا با قیمت پایه ارزش 23/000/000  ریال قیمت گذاری شده است.که جمع کل قیمت پایه کارشناسی سنگهای مذکور مبلغ 107/000/000 (ده میلیون و هفتصد هزار تومان) ارزیابی شده است. که در مورخه 96/10/28  ساعت 10 صبح روز پنجشنبه در شعبه اول اجرای احکام کیفری ارومیه واقع در بلوار والفجر1 روبروی صداوسیما طبقه زیرزمین از طریق مزایده حضوری به فروش خواهد رسید.مزایده از قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه شروع و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد و ده درصد بهاء فی المجلس از خریدار به عنوان سپرده اخذ و مابقی وجه ظرف ده روز از نامبرده دریافت خواهد شد.در صورتی که مابقی مبلغ را ظرف مدت مقرر پرداخت ننماید پس از کسر هزینه مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد.طالبین میتوانند قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند.

سارخانلو-دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه

 

کلیدواژه ها: