مزایده فروش 8 عدد قرنیز ساب

نوشته شده توسط : در : 1396/10/10 11:19 (202 نمایش)

به موجب مفاد پرونده اجرایی کلاسه 950321/2/ج موضوع دادنامه  شماره 16-9309970250200455/6/1396  صادره از شعبه دوم محاکم حقوقی شهر ری خواسته آقایان احمد و رجبعلی شهرت هر دو بنهری به ظرفیت خوانده آقای علی عجمی موضوع اجرائیه شماره 9310420350200154-5 /11/1393 دایر بر پرداخت هزینه های باقیمانده مربوط به نگهداری اموال (هزینه انبار) به میزان 63/000/000  ریال بانضمام الباقی هزینه هاینگهداری اموال تا  تاریخ تحویل انبار و هزینه های کارشناسی و توجها به توقیف اموال منقول موجود در انبار کاوه به نشانی خیابان فدائیان اسلام بعد از پل سیمان مقابل بانک صادرات و ارزیابی کارشناس دادگستری به شرح نتیجه کارشناس سرکار خانم مزگان غیاثی طبری به شرح ذیل انجام گردیده است به مزایده گذاشته می شود اینجانب کارشناس پرونده در معیت خواهان از اقلام بجای مانده در محل طبق لیست پیوست و بازدید و مشاهده گردید که کلیه  اقلام  در  محل خود در محوطه انبار که با روکش برزنتی و پلاستیک کاور شده است موجود می باشد لذا پس از بررسی با توجه به اتمام تاریخ مصرف تعدادی از اقلام قید شده در صورتجلسه مورخ 94/4/3 به خوانده کیفیت و شرایط فعلی آنها ارزش اقلام بجای مانده به شرح ذیل با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب در جمعا به مبلغ  160/070/000  ریال یکصد و شصت میلیون و هفتاد هزار ریال براورد و بعنوان پایه جهت فروش از طریق مزایده عمومی اعلام می گردد

1-قرنیز ساب تعداد 8 عدد  که ارزش هر واحد 500/000  ریال و ارزش کل 400/000  ریال

2-قرنیز ساب اسیدی تعداد 16 عدد و ارزش هر واحد 50/000  ریال و ارزش کل 800/000  ریال

3-واکس جامد تعداد 8 عدد و ارزش هر واحد  30/000  ریال و ازش کل 240/000  ریال

4- ابزار زن فلزی تعداد 3 عدد و ارزش هر واحد 100/000  ریال و ارزش کل 300/000  ریال

5-پودر سنگ صاف کن 25 کیلویی (کیسه ای) تعداد 8 عدد و ارزش هر واحد 50/000  ریال و ارزش کل 1/200/000  ریال

6-سطل چسب سنگ تعداد 3 عدد و ارزش هر واحد500/000  ریال و ارزش کل  1/500/000  ریال

7-واکس براق کننده سنگ تعداد 9 عدد و ارزش هر واحد 70/000  ریال و ارزش کل 630/000  ریال

8-چسب سنگ خارا سایان و مواد چسب تعدادی به ارزش کل  5/000/000  ریال

9-انواع سنگ سنباده در مدل های بشقابی لقمه ای اتویی و ... و انواع صفحه تراش در سایز های مختلف تعداد 4101 عدد و ارزش کل 150/000/000  ریال می باشد

مزایده در تاریخ 96/10/25 روز دوشنبه راس ساعت 10 صبح در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهر ری شروع و به بالاترین پیشنهاد واگذار می شود که 10 درصد مبلغ مزایده از خریدار اخذ و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید  سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد کلیه هزینه  های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد

5533/م الف دادورز شعبه دوم محاکم حقوقی دادگستری شهر ری

کلیدواژه ها: