مزایده فروش 8 قله سنگ گرانیت مروارید ده غیبی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/11 10:17 (251 نمایش)

به موجب پرونده اجرائی کلاسه شماره 965896/م/51 صادره از حوزه شماره 257 شورای حل اختلاف مشهد محکوم علیه آقای محمد هاشمی جمعا به پرداخت مبلغ 67/422/700 ریال به احتساب  هزینه کارشناسی و آگهی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای مجید کریمیان سرخس محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت  دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 96/10/25  از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورا های حل اختلاف مشهد واقع در مجتمع پنج میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش  برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب  بازدید  آنان از  اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده عبارت است  از:سنگ های مورد مزایده شامل 8 هشت قله سنگ گرانیت از نوع درجه دو موسوم به گرانیت مروارید ده غیبی است وزن فله سنگ ها از 18 تا 25 تن متغیر و تناژ تقریبی تمام آن ها حدود 160 تن از قرار هر تن 400/000 ریال و جمعا به مبلغ 64/000/000  ریال معادلشش میلیون  و چهار صد هزار تومان برآورد قیمت شده است.م الف 50384-دادورز اجرای احکام مدنی شورا های حل اختلاف مشهد مقدس

 

کلیدواژه ها: