مزایده فروش دستگاه سنگبری 3 کیلو واتی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/13 13:32 (237 نمایش)

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 961895 ج م ش 6 بر له اکبر محمد نژاد

خیاوی و علیه یحیی بابانژاد مقدم لوزیک به خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال با عنایت به عدن پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 96/10/25 در روز دوشنبه از ساعت 12 الی 13 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع در اول ولیعصر داخل دادگستری تبریز ساختمان شماره4 شعبه 6 به فروش خواهد رسید مزایده از منبع ارزیابی شده کارشناس محترم شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید و ده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند

1- یک تخته فرش نه متری بافت هریس 19/000/000 ریال

2- دستگاه سنگ بری با الکتروموتور 3 کیلو واتی موتوزن 65/000/000 ریال

3- سیم برق 1*2/5 تک شاخه مارک البرز نور مفتول سیمی مسی 9 حلقه 100 متری 7/380/000 ریال

4- سیم برق 1*1/5 تک شاخه با مارک البرز الکتریک نور مفتول مسی 26 حلقه 12/220/000 ریال

 

 

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6 شورای حل اختلاف تبریز - حبشی

 

 

کلیدواژه ها: