مزایده فروش 1190 عدد پلاک سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/10/15 12:42 (215 نمایش)

 

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 951093/4/ش صادره از سوی حوزه 15 شورای حل اختلاف یزد له حسن حمزه علیه مهدی مدیری محکوم علیه بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نشر آگهی به مبلغ 37/775/000  ریال حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست محکوم له اموالی به شرح ذیل می باشد:

1- 450 عدد انواع سنک برش سنگ بری سایز 22*3*230 قیمت هر واحد  42/000  و کل آن به مبلغ   18/900/000 ریال

2- 740 عدد انواع سنگ برش آهنگری سایز 180*3*22 قیمت هر واحد مبلغ  24/000و کل آن به مبلغ 17/760/000 ریال

 متعلق به محکوم علیه توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 36/660/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1396/11/4  ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در شعبه  4 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در طبقه زیرزمین دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمنا تقاضائی که فاقد فیش 10 درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود 951093

مدیر اجرای احکام دادگاه شورای حل اختلاف شهرستان یزد 760/2521/

 

 

کلیدواژه ها: