مزایده فروش سنگ تراورتن سفید موج دار و سنگ تراورتن شکلاتی

نوشته شده توسط : در : 1396/10/18 9:41 (192 نمایش)

بموجب پرونده اجرائیه شماره:960996 اموال متعلق به آقای حسن عبدالرحیمی که عبارتست از سنگ تراورتن سفید موج دار-سنگ تراورتن شکلاتی-سنگ درپوش-پله با زیرپله کرم خرم آباد در قبال طلب آقای رامین اعطایی توقیف و طی تشریفات قانونی به کارشناس محترم چنین اظهار نظر نموده اند به توجه به وضعیت اقلام قیمت 46850000 ریال برآورد گردیده و اقلام توقیفی روز چهارشنبه مورخه: 1396/11/04 ساعت 10 الی 12 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا به فروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع و به بالاترین و آخرین قیمت اعلامی از جانب خریدار واگذار خواهد شد 10% قیمت مزایده فی المجلس دریافت خواهد شد و برای مابقی 30 روز مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف و یا عدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مرند-عزتی

 

کلیدواژه ها: