مزایده فروش 3000 متر مربع تایل مرمریت دهبید و ..

نوشته شده توسط : در : 1396/10/19 9:56 (236 نمایش)

مزایده در خصوص پرونده کلاسه 960330 نسبت به مال توقیفی ذیل که واقع در شهرک صنعتی شمس آباد نبش خ گلشن یک سنگبری اورست 1- سنگهاي مرمریت از نوع دهیید به ابعاد مختلف شامل سنگ پلاک 60*60 حدوده 3000 متر و سنگ 70*70 به میزان480 مترمربع و سنگ پلاک 80*80 به میزان 1650 و سنگ مرمريت ده بيد 1*1 به میزان 3400 مترمربع مجموع سنگهای به متراژ 8530 مترمربع و قیمت متوسط وزنی آنها از هر مترمربع 120/000 تومان می باشد که مجموع قیمت سنگها 1/023/600/000 تومان میباشد. که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است مزایده روز چهارشنبه به تاریخ 96/10/27 ساعت 10 صبح الی 11 صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر این صورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید. م الف /4373

  شعبه اجرای احکام مدنی بخش فشافویه تهران  

 

 

کلیدواژه ها: