مزایده فروش یک دستگاه گیوتین برش سنگ

نوشته شده توسط : در : 1396/10/20 10:17 (286 نمایش)

موجب اجراییه صادره از شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف قم که در اجرای احکام به شماره 96/12ج/1302 ثبت گردیده له علی کریمی علیه رضا حسینی اسفید وارجانی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت 63/095/000 ریال در حق محکوم له و تادیه حقوق اجرائی به نفع دولت که محکوم له در راستای استیفاء محکوم به اقدام به توقیف اموال از محکوم علیه نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده:

۱- یک دستگاه گیوتن ( برش سنگ) مارک پارس هیدرولیک p16 به همراه دینام و متعلقات مربوطه دست دوم و سالم - به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- اموال معرفی و توقیف شده جوابگوی بدهی نبود لذا در همان مکان یک دستگاه فرزسنگ بری یک متری به همراه دینام و متعلقات مربوطه -دست دوم و سالم اضافه گردید- به مبلغ 18000000 ریال

- جمع کل اموال توقیف شده مبلغ شصت و شش میلیون ریال 66/000/000  ریال

که مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ96/11/03  ساعت 8/30 الی9/00 صبح به آدرس قم، خ ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا افرادی که قصد بازدید از اموال را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد. برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را فی المجلس و الباقی را قبل از یک ماه پرداخت نماید. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی درج می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به این واحد مراجعه نمائید.

حسن کاظمی

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم

 

 

کلیدواژه ها: