مزایده فروش 1500 متر سنگ به ارزش 33 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/23 11:23 (160 نمایش)

به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۶۶۶ مطروحه در اجرای احکم حقوقی دادگستری ازنا ۳۰۰۰ متر مربع سنگ چینی ازنا که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای ذینفع (فاطمه ورمزیار) با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.

1- نام مالک آقای مهدی شادابی فرزند علیرضا می باشد.

2- حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای سنگهای موصوف از قیمت پایه (615/000/000) ريال شروع و در راستای ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید.

3- سنگهای مورد مزایده واقع در کارخانه سنگ بری حامد به آدرس شهرک صنعتی بعد از روستای برناباد جاده الیگودرز - ازنا می باشد.

۴- حسب نظر کارشناس دادگستری از سنگهای مورد مزایده ۱۵۰۰ متر مربع سنگ 15/30 سانتی متر درجه دو شال دار ازنا به ارزش هر متر مربع 190/000 ریال و قیمت کل 285/000/000 ریال و ۱۵۰۰ متر مربع سنگ درجه یک به ابعاد 20/15 سانتی متر به ارزش هر متر مربع 220/000/000 ریال و قیمت کل 330/000/000 ریال می باشد.

۵- برنده مزایده در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

۶- پرداخت بدهیهای معوقه در صورتیکه سنگهای مورد مزایده دارای بدیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد.

۷- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) منتقل خواهد شد.

۸- متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از سنگهای موصوف بازدید نمایند.

9- زمان مزایده روز یکشنبه مورخه 97/7/22 ساعت ۸ الی ۱۰ در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد.م الف ۱۶۱۳۷

محمد صادق دالوند- مدیر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری ازنا

 

 

 

کلیدواژه ها: