مزایده فروش 230 متر تراورتن زرد ماکو و 290 متر تراورتن آتش کوه موج دار

نوشته شده توسط : در : 1397/7/23 11:29 (150 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۷۲ دادورزی ۶ اجرای احکام حقوقی شیراز، محکوم له آقای /خانم نعمت اله پنبه ور نوسفادرانی تقاضای: فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محكوم عليه /اجرای دستور فروش اموال آقای /خانم مصطفی سلیمانی و پویا بخشی زاده که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد، معادل مبلغ 281/938/548 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و نیم عشر اجرایی از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده به همین سبب در روز یک شنبه مورخ 22/7/97 از ساعت ۹ الی 9/5 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 291/200/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشید.

مورد مزایده: میزان ۲۳۰ متر مربع سنگ تراورتن زرد ماکو و میزان ۲۹۰ مترمربع سنگ تراورتن آتش کوه موج دار که قیمت هر دو سنگ به قرار هر مترمربع مبلغ 560/000/000 ریال کارشناسی گردیده است. آدرس: شیراز ابتدای جاده گویم بعد از کوچه زیتون چهار مجتمع سنگ زیتون.

۱۴۲۴۷/م الف - دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز - رضایی

 

کلیدواژه ها: