مزایده فروش 1500 متر سنگ دهبید به ارزش 256 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/23 11:32 (212 نمایش)

اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در پرونده اجرای گلاسه ۱۹۶۱۰۹۶ له آقای مهدی آبادیان علیه آقای وحید اقدسی مقداری سنگ پلاک شده دهبید زراعی به صورت دپو شده ورقه ای به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع (سنگ های پلاک ۸۰ در ۸۰) واقع در کرمان کمربندی زرندی ابتدای جاده کوهپایه جنب معدن سنگ انبار سنگ سرپوشیده به کدپستی ۷۶۱۹۷۹۳۱۱۳ متعلق به محكوم عليه مذکور که با توجه به بافت و کیفیت سنگ ها قیمت هر متر مربع از قرار 1/710/000 ریال توسط کارشناس دادگستری ارزیابی که ارزش ۱۵۰۰ متر مربع سنگ های فوق الذکر به میزان 2/565/000/000 ریال تعیین گردیده است را از طریق مزایده به فروش

برساند جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه مورخ 97/7/23 راس ساعت 10:30 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد متقاضیان شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171293951000 نزد بانک ملی واریز و قبض آن را به همراه پیشنهاد کتبی در پاکت درب بسته تا ساعت مقرر در روز مزایده به این اجرا تسلیم نمایند شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا بازدید از اموال تا ۵ روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ضمنا به پیشنهاداتی که بعد از ساعت اعلام شده واصل گردیده ترتیب اثر داده نخواهد شد برنده مزایده کسی است که قیمت بالاتری پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط و مال مورد مزایده به نفر دوم واگذار می گردد. 1398م/الف

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کرمان - حسینی

 

کلیدواژه ها: