مزایده فروش 500 متر تراورتن کرم بی موج به ارزش 36 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/23 11:40 (197 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۰۴۵۲ محكوم عليهم آقایان محمدهاشم کیوانی و علی کیوانی محکوم اند به پرداخت مبلغ 293.687.011 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن الائمه و پرداخت مبلغ 10.395.703 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۵۰۰ متر مربع سنگ تراورتن کرم بی موج روشن که هر متر مربع 720.000 ریال و جمعا مبلغ 360.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 97/7/23  از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 97109395/ج

آدینه-مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

کلیدواژه ها: