مزایده فروش 1300 متر سنگ به ارزش 255 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/23 11:43 (176 نمایش)

اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه 961578/1 له آقای مهدی آبادیان علیه آقای سعید اقدسیمقداری سنگ پلاک شده دهبید شایان به صورت دپو شده ورقه ای به مساحت 1300 متر مربع (سنگ های پلاک ۸۰ در۸۰) واقع در کرمان کمربندی زرندی از ابتدای جاده کوهپایه جنب معدن سنگ انبار سنگ سر پوشیده به کد پستی 7619793113 متعلق به محكوم عليه مذکور که با توجه به بافت و کیفیت سنگ ها قیمت هر متر مربع از قرار 1/960/000ریال توسط کارشناس دادگستری ارزیابی که ارزش ۱۳۰۰ مترمربع سنگ های فوق الذکر به میزان 2/548/000/000 ریال تعیین گردیده است را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه مورخ97/7/23 راس ساعت 10:30 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد متقاضیان شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ نزد بانک ملی واریز و قبض آن را به همراه پیشنهاد کتبی در پاکت درب بسته تا ساعت مقرر در روز مزایده به این اجرا تسليم نمایند شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا بازدید از اموال تا ۵ روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ضمنا به پیشنهاداتی که بعد از ساعت اعلام شده واصل گردیده ترتیب اثر داده نخواهد شد برنده مزایده کسی است که قیمت بالاتری پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط و مال مورد مزایده به نفر دوم واگذار می گردد. ۱۳۹۹ م/الف

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کرمان - حسینی

کلیدواژه ها: