مزایده فروش 160متر سنگ به ارزش 3 میلین تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/30 12:22 (192 نمایش)

محکوم‌له: علی‌اکبر محتشمی با وکالت آقای حسین نجفی به آدرس تربت‌حیدریه - روبروی دادگستری - دفتر وکالت نجفی

محکوم‌علیه: حمید اسکندری فرزند علی به آدرس تربت‌حیدریه - بلوار امام رضا ۔ بین امام رضا ۹۲ و ۹۴ سنگ فروشی اسکندری

محکوم‌به: مبلغ 32.000.000 ریال بابت باقیمانده اصل خواسته در محکوم‌له

مورد مزایده: مقدار ۱۶۰ متر سنگ نامرغوب به ابعاد ۲۰*۴۰ که به علت کوچک بودن ابعاد قیمت هر مترمربع 200.000 ریال و طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعاً به مبلغ 32.000.000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم‌له و به تجویز ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 1397.07.30 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعدازظهر در محل دادگستری تربت‌حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش می‌رسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمناً حداقل ۱۰٪ بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار محلی درج و نشر می‌گردد.

اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان تربت‌حیدریه

 

کلیدواژه ها: