مزایده فروش 260 متر گرانیت مشکی به ارزش 22 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/30 12:24 (173 نمایش)

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه‌های 970656 اجرایی له على فرهادی علیه مهدی جعفری و حمیدرضا جعفری با توجه به عدم تأدیه مبلغ محکوم‌به، به میزان 208.781.000 ریال در حق محکوم‌له و مبلغ 10.000.000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت به آدرس شاهرود خیابان ۲۸ متری امام قبل پل باغزندان سنگ فروشی جعفری با مشخصات ذیل را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات و قیمت آن را به شرح ذیل اعلام نمودند. ۱- سنگ گرانیت مشکی به عرض ۴۰ سانتی‌متر و طول متوسط حدود 2.25 و طول مجموع حدود ۶۵۰ متر و به مساحت تقریبی ۲۶۰ مترمربع از قرار هر مترمربع 850.000 ریال. با این عناوین ارزش لوازم فوق با در نظر گرفتن شرایط لوازم فوق مذکور قیمت پایه طبق نظر کارشناسی جمعاً به مبلغ 221.000.000 ریال معادل بیست و دو میلیون و صد هزار تومان تعیین می‌گردد. لذا طالبين می‌توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال مذکور به این اجرا مراجعه نمایند. مزایده از مبلع کارشناسی آغاز شده و حضوری می‌باشد هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد که می‌بایست ده درصد ثمن مزایده را نقداً پرداخت و الباقی ثمن را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و پس از پرداخت کل مبلغ و تشریفات قانونی نسبت به نقل‌وانتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هزینه نقل‌وانتقال به عهده خریدار می‌باشد. چنانچه برنده مزایده در موعود مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد. مکان مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شاهرود (مستقر در دادگستری) زمان مزایده: روز سه‌شنبه مورخ 1397.08.01 ساعت 8.30 الی ۹ صبح

89- مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود - معصومه حاج اسمعیلیان

 

 

کلیدواژه ها: