مزایده فروش 2 دسته سنگ خوربیابانک به ارزش 15 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/2 14:48 (167 نمایش)

به استناد پرونده اجرائی به کلاسه 4 / 97031 / ش نیابت صادره از سوی حوزه شورای حل اختلاف شهرستان ابرکوه له مجتبی قدیری و عليه محمدحسین جعفری محکوم‌علیه بابت محکوم به و هزینه دادرسی و هزينه نشر آگهی، به مبلغ 137.459.474 ريال و مبلغ 4.925.000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم‌له و صندوق دولت مدیون می‌باشد که شخص ثالثی به نام رضا دهقان اموال منقولی را به‌عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده است که عبارت‌اند از ۱) سنگ مرمریت خور بیابانک طولی درجه ۱ حدود ۲ سانتی با عرض 35 سانت به متراژ ۳۱۹ مترمربع ۲) سنگ مرمریت خوروبیابانک در پوشی درجه 1 حدود 3.5 سانتی عرض ۳۰ سانت به متراژ ۱۳4 مترمربع توسط کلانتری ۱۲ یزد توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 146.430.000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای دین محکوم‌علیه در روز یکشنبه مورخ 1397.08.06 ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در شعبه ... اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان يزد به فروش می‌رسد طالبين می‌توانند جهت کسب بیشتر همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2170295806004 و نیم عشر دولتی به شماره حساب 2171295990009 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمناً تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت‌ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان يزد 970310

 

 

کلیدواژه ها: