مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 98 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/21 14:49 (248 نمایش)

به استناد پرونده اجرائی به کلاسه ۹۶۱۶۶۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی یزد که جهت وصول مطالبات آقای امیرحسین مازیارزاده از حسین هنردوست فرزند محمد مقداری سنگ ساختمانی از قبیل: سنگ نی‌ریز به میزان ۵۰۰ متر - قالب ویبره موزاییک با ارتفاع ۵ متر به تعداد ۴۵۰ عدد - حاشیه قرنیز وسط سرامیک ۱۰۰۰ متر - سنگ گرانیت کابینت ۵۰ متر، که در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام از طرف آقای امیرحسین مازیارزاده محکوم‌له در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است و از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 981.000.000 ریال ارزیابی گردیده است در تاریخ 97.8.29 از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری برازجان به مزایده گذاشته می‌شود. طالبين می‌توانند در مزایده شرکت نموده درصورتی‌که برنده مزایده شوند ۱۰ درصد از قیمت فروش از وی اخذ و پس از انجام تشریفات قانونی ملک پس از تائید صحت مزایده و دستور دادگاه به خریدار تحویل خواهد شد. 907 / م‌الف

عاملی - دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دشتستان

کلیدواژه ها: