مزایده فروش 6000 قطعه سنگ ساختمانی به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/3 11:53 (33 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۶۱۲ اجرای احکام حقوقی گچساران محكوم عليه صادق حسانی محکوم است به پرداخت 145.000.000 ریال در حق محکوم‌له زبیده محمدی بیات بابت مهریه و با عنایت به اینکه محکوم‌له در راستای پرداخت محکوم به تعداد 6.000 قطعه‌سنگ ساختمانی از نوع تراورتن سفید ابیانه به صورت برش خورده به ابعاد cm 10 در cm 35 را به‌عنوان مال معرفی، اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی به میزان 105.000.000 ریال قیمت گذاری شده است و همچنین آقای علی حسانی دو دستگاه بالابر کارکرده (دست‌دوم) را در جهت پرداخت بدهی محکوم‌له به‌عنوان مال معرفی که توسط کارشناس خبره محلی ارزیابی و به میزان 20.000.000 ریال قیمت گذاری (هر دو به میزان 40.000.000) نسبت به نظرات کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضي واصل نشده است فلذا مقرر گردید اموال مذکور در تاریخ 1397.10.05 ساعت ۲ در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران بفروش برسد. متقاضیان می‌توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید به عمل آورند. مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.

م الف:۵۶۹       دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان گچساران

 

 

کلیدواژه ها: