مزایده دو دستگاه کله بر سنگ به ارزش 34 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/20 17:38 (254 نمایش)

 2021-9- اجرای احکام دادگاه حقوقی شهرستان فلاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۷۰۰۲۲ اجرائی موضوع علیه آقای اسد اله رئیسی اشترجانی و له آقای محسن هنرمند در تاریخ 1397.10.29 به منظور فروش ۱- دو دستگاه کله بر سنگ ساخت ایران ماشین‌سازی پیمان به صورت اتوماتیک ٢- دو دستگاه آسیاب سنگ ساخت درین کاشان فاقد دینام از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فلاورجان اتاق ۳۱۵ برگزار نماید مال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ هشت‌صد و چهل میلیون ریال (مورد یک: سیصد و چهل میلیون ریال و مورد دو: پانصد میلیون ریال) ارزیابی شده است. متقاضیان خرید می‌توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه‌های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می‌توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب دادگستری به شماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه نمایند. در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری فلاورجان 323444 / م الف

 

 

کلیدواژه ها: